39ZOBRAZENÍ

Jaké potraviny nesmějí být uváděny do volného oběhu? Jaké podmínky musí splňovat obaly potravin? Co znamená na potravinách datum trvanlivosti?


Do volného oběhu je zakázáno uvádět potraviny:

a) jiné než zdravotně nezávadné;

b) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem;

c) s prošlým datem použitelnosti;

d) potraviny neznámého původu;

e) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené zvláštním právní předpisem.

Podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5 zákona provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do volného oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které

a) chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu

b) odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami

c) senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu.


Na obalu potraviny se uvádí slovy "Minimální trvanlivost do" a následuje uvedení dne, 
měsíce a roku. Pokud je doba minimální trvanlivosti tři měsíce a méně, nemusí být uveden rok, pokud je doba minimální trvanlivosti delší než tři měsíce, ale maximálně 18 měsíců, nemusí být uváděn den, a pokud je trvanlivost delší než 18 měsíců, nemusí být uváděn ani den ani měsíc spotřeby. Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, jsou-li zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé, musí být zvlášť označeny a odděleně v prodejně umístěny. Po ukončení data trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku. Za zdravotní nezávadnost výrobku je odpovědný prodávající. Pokud za slovy "Minimální trvanlivost do" nenásleduje datum spotřeby, musí zde být, kde je toto datum vyznačeno.